Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków koła 2023

4 grudnia 2023 roku w budynku Cechu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła nr 70 w Przasnyszu.

IMG 20231211 WA0019

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 10.00. Uczestniczyli w nim członkowie zarządu oraz wędkarze. W zebraniu uczestniczył także przedstawiciel Zarządu Okręgu Mazowieckiego kolega Dariusz Ferens - wiceprezes ds. zagospodarowania i ochrony wód.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła.
 3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz  Uchwał i Wniosków.
 4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 5. Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie  sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Koła za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 9. Przedstawienie  sprawozdania finansowego za 2022 r.
 10. Przedstawienie  sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r do 30 września 2023 r.
 11. Przedstawienie sprawozdania  Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 12. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu  Sprawozdawczym Członków Koła w 2022 r.
 13. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2024
 14. Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2024.
 15. Dyskusja.
 16. Zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz  Rzecznika Dyscyplinarnego Koła.
 17. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i  zagospodarowanie wód.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2024 r. Upoważnienie Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.
 19. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Zebranie rozpoczął Prezes Adam Kryszczak. Po przedstawieniu spraw organizacyjnych, prezes wręczył koledze Tadeuszowi Gąsce złotą odznakę PZW.

IMG 20231211 WA0020

Zgodnie z porządkiem obrad, osoby funkcyjne przedstawiły przygotowane sprawozdania z działalności za ostatni rok. Ponadto przedstawiono plan pracy na 2024 rok, odpowiedzi na wnioski z kół, zmiany w zasadach wędkowania w 2024 roku oraz wysokość przyszłych opłat.

IMG 20231211 WA0016

IMG 20231211 WA0012

IMG 20231211 WA0011

IMG 20231211 WA0006

 

W ramach dyskusji omówiono sprawę utrzymania zbiornika w Karwaczu, dodatkowych zarybień Karwacza oraz zmniejszenia wymiaru ochronnego szczupaka do 55cm. Wystąpiono z wnioskami do Okregu Mazowieckiego w powyżej przedstawionych kwestiach.

Ponadto kolega Dariusz Ferens - wiceprezes OM PZW ds. zagospodarowania i ochrony wód udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące zarybień, dostępu do łowisk, rybaków oraz kormoranów.

Obrady umilone zostały słodkim poczęstunkiem. Dziękujemy wszystkim za udział oraz zapraszamy za rok.